مسأله1121

اگر چیزی را که رکن نیست فراموش کند و چیزی را که بعد از آن است و آن هم رکن نیست به جا آورد، مثلاً حمد را فراموش کند و سوره را بخواند ، چنانچه هنگامی یادش بیاید که به رکن بعد (رکوع) مشغول شده، نمازش صحیح است و اگر پیش از شروع رکن بعد یادش بیاید، باید آن فراموش شده را با آنچه که بعد از آن است انجام دهد به گونه ای که ترتیب حاصل شود.