مسأله1120

اگر چیزی را که رکن نیست فراموش کند و رکن بعد از آن را شروع کند؛ مثلاً قرائت را فراموش کند و مشغول رکوع شود ، نمازش صحیح است.