مسأله112

شراب و نبیذ مست کننده نجس است و بنا بر احتیاط مستحب هر چیزی که زیاد آن مست می کند، چنانچه به خودی خود روان باشد نجس است هر چند کم باشد، و اگر مثل بنگ و حشیش مست کننده بوده، ولی روان نباشد، پاک است اگر چه چیزی در آن بریزند که روان شود.