مسأله1119

اگر رکنی را فراموش کند و چیزی را که بعد از آن است و رکن نیست به جا آورد؛ مثلاً هر دو سجده را فراموش کرده تشهد را بخواند باید آن رکن را با آنچه که بعد از آن است انجام دهد به گونه ای که ترتیب حاصل شود.