مسأله1118

اگر رکنی از نماز را فراموش کند و رکن بعد از آن را به جا آورد، مثلاً پیش از آن که رکوع کند هر دو سجده را انجام دهد نمازش باطل است.