مسأله1117

اگر عمداً ترتیب نماز را به هم بزند؛ مثلاً تشهّد را پیش از سجود یا سجود را پیش از رکوع به جا آورد، نمازش باطل است.