مسأله11

مسائلی را که انسان احتمال عقلائی می دهد به آنها احتیاج پیدا کند و به جهت یاد نگرفتن آنها به فعل حرام یا ترک واجب مبتلا شود، یا نتواند عمل واجبی را آن گونه که واجب است انجام دهد، باید پیش از عمل آنها را یاد بگیرد.