مسأله10

در مسأله ای که فتوای مجتهدی را یاد گرفته و بعد از مردن او در همان مسأله از مجتهد زنده تقلید کرده، دوباره نمی تواند آن را مطابق فتوای مجتهدی که از دنیا رفته است انجام دهد مگر این که فتوای آنها در آن مسأله موافق هم باشد، و در صورت اختلافشان در فتوی نیز در موارد زیر می تواند به فتوای مجتهدی که از دنیا رفته است عمل نماید.
1- مجتهدی که از دنیا رفته از همۀ مجتهدهای زنده اعلم باشد که در این صورت تطبیق عمل به فتوای او واجب است.
مجتهد زنده در مسأله احتیاط واجب کند و مجتهدی که از دنیا رفته در آن مسأله فتوی داشته و از بقیۀ مجتهدهای زنده اعلم باشد.
3- فتوای مجتهدی که از دنیا رفته مطابق احتیاط بوده، و علمش با مجتهد زنده مساوی باشد، یا اعلم بودن یکی از آنها نسبت به دیگری معلوم نباشد.