مسأله 1814

اگر از معدنی که در زمین دیگری است و عرفاً تابع ملک او شمرده می شود بدون اجازۀ او استخراج کند آنچه از آن به دست می آید مال صاحب زمین است و در صورتی که به اندازۀ نصاب برسد، صاحب ملک چون برای بیرون آوردن آن خرجی نکرده، باید خمس تمام آن را بدهد.