مسأله 1813

اگر چند نفر چیزی از معدن استخراج کنند، چنانچه سهم هر کدام به حد نصاب (15 مثقال طلای مسکوک) برسد، او باید پس از کم کردن مخارجی که برای استخراج کرده، خمس باقی مانده را بدهد، و در غیر این صورت سهم هر کدام از منافع کسب، حساب می شود یعنی در صورتی  خمس دارد که به تنهائی یا با درآمدهای دیگر او از مخارج سالش زیاد بیاید.