مسأله 1812

اگر نداند قیمت چیزی که از معدن بیرون آورده به 15 مثقال طلای مسکوک می رسد یا نه، خمس ندارد و لازم نیست- هرچند احتیاط مستحب است- که به وزن کردن یا از راه دیگر قیمت آن را معلوم نماید.