مسأله 1811

چیزی که از معدن به دست می آید خمس دارد، خواه معدن روی زمین باشد یا زیر زمین، در زمین ملکی باشد یا در جائی که مالک ندارد.