مسأله 1810

بر گچ و آهک ظاهراً حکم معدن جاری است بنا براین اگر به حد نصاب برسند باید خمس آن ها بعد از کم کردن هزینۀ استخراج، بدون کم کردن مخارج سال داده شود و همچنین است بنا بر احتیاط واجب گِل سرشور و گِل سرخ.