مسأله 1809

چنانچه قیمت چیزی که از معدن بیرون آورده،  به 15 مثقال طلای مسکوک نرسد، خمس آن در صورتی لازم است که به تنهائی یا با درآمدهای دیگر او از مخارج سالش زیاد بیاید.