مسأله 1808

نصاب معدن 15 مثقال معمولی (20 مثقال شرعی) طلای مسکوک است، یعنی اگر قیمت چیزی که از معدن بیرون آورده، بنا بر احتیاط واجب پیش از کم کردن هزینۀ استخراج و تصفیه و مانند آن، به 15 مثقال طلای مسکوک برسد باید خمس مقداری را که پس از کم کردن هزینۀ یاد شده باقی می ماند، بدهد. ولی مخارج سال از آن کم نمی شود.