مسأله 1164

اگر در بین نماز ، غذائی را که در دهان یا لای دندان ها مانده فرو ببرد نمازش باطل نمی شود و نیز اگر قند یا شکر و مانند اینها در دهان مانده باشد و در حال نماز کم کم آب شود و فرو رود اشکال ندارد.

یازدهم – از مبطلات نماز، شک در رکعت های نماز واجب دو رکعتی یا سه رکعتی یا در دو رکعت اوّل نمازهای چهار رکعتی است، ولی اگر شک از بین رفت و به یک طرف یقین یا ظنّ پیدا شد و مطابق وظیفه عمل کرد نمازش صحیح است.

دوازدهم – از مبطلات نماز آن است که رکن نماز را عمداً یا سهواً کم کند ، (زیاد کردن رکوع یا دو سجده در یک رکعت  ، نیز عمداً باشد یا سهوا ، نماز را باطل می کند، امّا زیاد کردن تکبیرةُ الاحرام سهواً مبطل نماز نیست ) ، و چیزی را که رکن نیست اگر عمداً کم یا زیاد نماید نماز باطل می شود ، مگر این که جاهل قاصر باشد.