مسأله 1163

اگر به واسطۀ خوردن و آشامیدن عمدی صورت نماز بهم نخورد ولی موالات بهم بخورد ( یعنی طوری شود که نگویند نماز را پشت سرهم می خواند) ، بنابر احتیاط واجب باید نماز را دوباره بخواند.