مسأله 1162

اگر در بین نماز کاری انجام دهد ، یا مقداری سکوت کند و شک کند که نماز به هم خورده یا نه ، ظاهراً نمازش صحیح است و احتیاط مستحب آن است که آن را تمام کرده دوباره بخواند. 

دهم – از مبطلات نماز خوردن و آشامیدن است ، که اگر در نماز به گونه ای بخورد یا بیاشامد که نگویند نماز می خواند،  عمداً باشد یا از روی فراموشی نمازش باطل می شود . ولی کسی  که می خواهد روزه بگیرد ، اگر پیش از اذان صبح در حال اشتغال به نماز وتر تشنه باشد ، چنانچه بترسد که اگر نماز را تمام کند صبح شود ، در صورتی که آب پیش روی او در دو سه قدمی باشد، می تواند در بین نماز آب بیاشامد و سپس بقیۀ نماز را بخواند، امّا باید کاری که نماز را باطل می کند (مانند رو گرداندن از قبله) ، انجام دهد  نمازش باطل می شود.