مسأله 1161

اگر در اثناء نماز به  قدری ساکت بماند که نگویند نماز می خواند  ، بنابر احتیاط نماز را تمام کرده دوباره بخواند.