مسأله 1160

اگر برای جلوگیری از صدای خنده حالش تغییر کند ( مثلاً رنگش سرخ شود ) لازم نیست نمازش را دوباره بخواند اگرجه بهتر است، ولی اگر به حدّی برسد که از صورت نمازگزار خارج شود، نمازش باطل است.

هشتم – از مبطلات نماز بنابر احتیاط واجب آن است که عمداً گریه کند. ولی اگر گریه از ترس خدا یا برای آخرت باشد نماز را باطل نمی کند بلکه از بهترین اعمال است.

نهم – از مبطلات نماز کاری است که صورت نماز را بهم بزند، مانند رقصیدن و به هوا پریدن و مانند اینها ، عمداً باشد یا از روی فراموشی ، ولی کاری که صورت نماز را بهم نزند ، مانند اشاره کردن به دست اشکال ندارد.