مسأله 1159

کسی که در حال نماز نیست مستحب است جواب سلام را بهتر از سلام بگوید ؛ مثلاً اگر کسی گفت «سلامٌ علَیکم» در جواب بگوید «سلامٌ علَیکم و رحمةُ الله» 

هفتم – از مبطلات نماز خندۀ عمدی و با صدا (قهقهه) است . خندۀ سهوی هرچند با صدا باشد یا خندۀ بی صدا هرچند عمدی باشد نماز را باطل نمی کند. و اگر قهقهه قهری و بدون اختیار باشد، چنانچه برای اعادۀ نماز وقت دارد باید آن را اعاده کند، و اگر وقت ندارد بنابر احتیاط قضا کند.