مسأله 1158

اگر دو نفر همزمان به یکدیگر سلام کنند، هر یک از آنها بنابر احتیاط واجب باید جواب سلام دیگری را بدهد