مسأله 1157

سلام کردن مستحب است و در قرآن مجید و روایات بر آن تأکید شده است و سزاوار است سواره به پیاده و ایستاده به نشسته و کوچک تر به بزرگ تر سلام کند.