مسأله 1156

هرگاه به عدّه ای سلام کند و کسی که در میان آنها مشغول نماز است شک کند که سلام کننده قصد او را هم داشته یا نه،  نباید جواب دهد و همچنین است بنابر احتیاط واجب اکر بداند قصد او را هم داشته ولی یکی از آن عدّه جواب سلام را بدهد، امّا در این صورت اگر هیچ یک از آنها جواب ندهد یا شک کند جواب سلام را دادند یا نه، او باید جواب دهد.