مسأله 1155

اگر کسی به عدّه ای سلام کند و فردی که سلام کننده قصد سلام کردن به او را نداشته، جواب دهد کفایت نمی کند و جواب سلام همچنان بر آن عدّه واجب است.