مسأله 1154

اگر کسی به عدّه ای سلام کند جواب سلام او بر همۀ آنان واجب است ولی اگر یکی از آنان جواب دهد کافی است.