مسأله 1153

جواب سلام کسی که از روی مسخره یا شوخی سلام کند واجب نیست و در جواب سلام مرد و زن غیر مسلمان بنابر احتیاط واجب به کلمۀ «علیک» اکتفا شود.