مسأله 1152

اگر کسی غلط سلام کند به طوری که نگویند سلام کرد ، جواب دادن واجب نیست بلکه برای نمازگزار جایز نیست.