مسأله 1151

کسی که جواب سلام را ندهد گناه کرده ، ولی اگر در حال نماز باشد نمازش باطل نمی شود.