مسأله 1150

کسی که زن یا مرد – هر چند نامحرم – یا بچّه ممیز، یعنی بچّه ای که خوب و بد را می فهمد به او سلام کند، باید جواب سلام آنها را بدهد اگرچه در حال نماز باشد.