مسأله 1149

واجب است جواب سلام را به قصد تحیّت (یعنی جواب سلام ) بگوید نه به قصد قرآن و دعا، ولی مانعی ندارد – هر چند در نماز – که ضمناً به معنای آن که دعا برای سلامتی سلام کننده است نظر داشته باشد.