مسأله 1148

باید جواب سلام را طوری بگوید که سلام کننده بشنود ، ولی اگر سلام کننده کر باشد یا سلام داده ، و تند رد شود ، چنانچه ممکن است جواب سلام را – هر چند با حرکت لب یا با اشاره و مانند اینها – به او بفهماند، جواب لازم است و در غیر این صورت لازم نیست و در نماز جایز نیست.