مسأله 1147

انسان باید جواب سلام را – در نماز یا در غیر نماز – فوراً بگوید و اگر عمداً یا از روی فراموشی ، آن را به قدری تأخیر بیاندازد که دیگر جواب آن سلام حساب نشود ، چنانچه در نماز باشد نباید جواب بدهد ، و اگر در غیر نماز باشد جواب دادن واجب نیست.