مسأله 1146

در حال نماز انسان نباید به دیگری سلام کند، و اگر دیگری به او سلام کند بنابر احتیاط واجب باید همان طور که او سلام کرده جواب دهد ؛ مثلاً اگر گفته «سلام علیکم» در جواب بگوید «سلام علیکم» و اگر گفته « السلام علیک» در جواب بگوید «السلام علیک».