مسأله 1145

اگر چیزی از حمد و سوره  و ذکرهای نماز را عمداً – بدون قصد جزئیّت – یا احتیاطاً چند مرتبه بگوید اشکال ندارد.