مسأله 1144

خواندن قرآن در نماز غیر از چهار آیه ای که سجدۀ واجب دارد و در مسألۀ «361» گفته شد و نیز دعا کردن و ذکر در نماز اشکال ندارد، ولی احتیاط مستحب آن است که به زبان غیر عربی دعا نکند.