مسأله 11423

اگر کلمه ای مثلاً «الله اکبر» را به قصد ذکر بگوید و در موقع گفتن آن صدا را بلند کند که چیزی را به دیگری بفهماند اشکال ندارد ، بلکه اگر هدفش فهماندن چیزی به کسی باشد و این سبب شود که کلمه ای بگوید ولی در گفتن آن کلمه قصد ذکر کند ، نماز باطل نمی شود.