مسأله 1142

سرفه کردن و عطسه زدن و آه کشیدن در نماز اشکال ندارد ولی اگر عمدی باشد و از آن حرف تولید شود مانند «اَخ» و «اَه» بنابر احتیاط واجب نماز را باطل می کند . و امّا گفتن «آخ» و «آه» و مانند اینها تکلّم محسوب می شود و اگر عمدی باشد نمازش را باطل می کند.