مسأله 1141

اگر سهواً لفظی بگوید که یک حرف یا بیشتر دارد اگرچه معنی هم داشته باشد نمازش باطل نمی شود ولی لازم است بعد از نماز سجدۀ سهو به جا آورد چنآنکه خواهد آمد.