حضور حضرت آیت الله العظمی دوستی زنجانی (دامه) به اتفاق

همراهان ایشان در دفتر حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مدظله)