با توجه به درخواست ها نسبت به چاپ زندگی نامه و رساله حضرت آیت العظمی دوستی زنجانی به زبانهای غیر فارسی، زندگی نامه ایشان به زبان عربی در حال بررسی و ترجمه است.

این کتاب، با همان فهرست و دسته بندی متن فارسی می باشد. 

زمان دقیق چاپ و نشر آن، از طریق همین سایت، متعاقبا اعلام خواهد شد.