چنانچه زوج مشاهده نماید مرد اجنبی در حال زنا با همسرش می باشد ,آیا مجاز به قتل آنان است؟یا باید به محاکم مراجعه کند؟

در فرض سوال کشتن زانی بدون مراجعه به حاکم در واقع برای زوج جایز است ولی در ظاهر طبق قوانین قضا قصاص می­شود، اما اگر چهار شاهد برای وقوع زنا آورد قصاص نمی­شود.