چنانچه بين ايراد ضرب به زاني و زانيه و فوت آنان فاصله بيفتد و در اين بين آنان اقرار به زنا نمايند آيا اين اقرار موجب برائت زوج (قاتل )از قصاص مي شود؟

برائت زوج از قصاص با آوردن چهار شاهد است ولی در فرض سوال نیز قصاص مشکل است.