در فرضی که زوجه (که دارای شوهر است) خود را بی شوهر معرفی ,و با شخص دیگری ازدواج نماید (شوهر دوم از همه چیز بی اطلاع باشد)حال:الف:اگر زوج واقعی زوجه را با شخص دوم ببیند واقدام به قتل نماید از حیث جواز ,قصاص ودیه تکلیف چیست؟ ب: اگرزوج دوم ,زوجه را بازوج اول

الف) اگر شوهراول بداند که شوهر دوم از قضیه بی اطلاع است نمی­تواند او را بکشد و اگر بکشد قصاص می­شود، و چنانچه او را زانی بداند در ظاهر جایز است او را بکشد ولی اگر شاهد اقامه کرد و قضیه را ثابت کرد، باید دیه بدهد، و اگر ثابت نکرد قصاص می­شود.

ب) اگر زوج اول را اجنبی بداند در ظاهر می­تواند او را بکشد ولی اگر قضیه را با آوردن شاهد ثابت کرد دیه می­دهد و اگر ثابت نکرد قصاص می­شود.

ج) در ظاهر می­تواند شخص ثالث را بکشد و چنانچه برای وقوع زنا شاهد آورد قصاص نمی­شود و اگر نتوانست ثابت کند قصاص می­شود.