در صورت مجاز بودن آیا بین محصن بودن زانی وزانیه وعدم آن فرق است یا خیر؟

ظاهرا فرقی نیست.