در صورت امکان مبانی فقهی حکم به جواز یا عدم جواز را بیان فرمایید.

می­شود به اطلاق مقامی در صحیحه داود ابن فرقد تمسک کرد.