حکم دریافت صدقه مستحبی غیر سید توسط سادات چیست و آیا در این حکم از نظر ادله شرعی فرقی بین فرزندان درجه اول ائمه (ع) و سایر طبقات سادات وجود دارد؟

دریافت صدقه مستحبی برای سادات جایز است مگر اینکه در بعض شرایط موجب هتک آنان باشد و ممکن است تحت شرایطی، مورد فرزندان درجه اول ائمه علیهم السلام با مورد سایر طبقات سادات، در صدق هتک فرق داشته باشند.