اگر مردی در تصادفی به همراه فرزندانش در دم بمیرند و این شخص فرزند دیگری نیز نداشته باشد در این صورت آیا به پدر و مادر این شخص سدس می برند یا ثلث و نیز همسر این شخص ثمن می برد یا ربع؟

در فرض سؤال پدر و مادر شخص سدس و همسرش ثمن می برند.