اگر براي قاضي علم حاصل شود كه زنا واقع شده موجب برائت زوج از قصاص مي گردد؟

برای قاضی، در صورت حصول علم به وقوع زنا، قصاص زوج مشکل است.