احتراماً معروض می دارد در تاریخ 9/1/88 زن و شوهری با یک‌دیگر اختلاف داشتند به استناد حکم دادگاه و حسب توافق طرفین و مشروط به این‌که زوجه مهریه خود را در عوض طلاق به زوج بذل و بخشش می کند زوج او را به طلاق خلع مطلقه می نماید. النهایه زوجه در تاریخ 29/1/88

اگر رجوع مرد بعد از انقضاء عده طلاق باشد (به طوری که از ملاحظه تاریخ طلاق و تاریخ رجوع مرد که در سؤال ذکر شده همین معلوم می شود)، باطل است.

ولی اگر رجوع مرد بعد از ثبوت رجوع زن به بذل و در زمان عده باشد، درست است و زوجیت برقرار می شود و زوجه باید تمکین کند.

و اگر مرد در زمان عده ادعای رجوع کند، قولش پذیرفته می شود ولی چنانچه بعد از انقضاء عده بگوید در زمان عده رجوع کرده ام، باید آن را توسط دو شاهد عادل ثابت کند و نیز اگر یک مرد و دو زن که عادل هستند شهادت بدهند پذیرفته می شود.

به هرحال پس از رجوع زوجه به بذل رجوع زوج به نکاح در زمان عده به هرطریق شرعی ثابت شد، زوجه باید تمکین نماید.